Algemene verkoopsvoorwaarden EnergieQ

1. Algemeen

EnergieQ, met maatschappelijke zetel te 8810 Lichtervelde, Tweelindenstraat 9, afdeling van PVS Electromatic – ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0704.999.859 (“PVS Electromatic”), heeft als hoofdactiviteit het plaatsen van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, alles rond groene energie alsook de afzonderlijke verkoop van elektrotechnisch materiaal en onderdelen. Huidige algemene voorwaarden (hierna “AV”) zijn van toepassing op alle verkopen afgesloten door EnergieQ met een professionele of particuliere koper (hierna “de Koper”). De algemene voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten. De AV worden gecommuniceerd aan elke Koper die een bestelling plaatst alvorens een unieke koopovereenkomst wordt gesloten. EnergieQ behoudt zich het recht voor af te wijken van huidige AV. Deze afwijking is echter pas geldig als zij schriftelijk wordt vastgelegd en voorafgaand aan de bestelling wordt ondertekend door EnergieQ. Huidige AV worden beschouwd als aanvaard door de Koper wanneer deze een eerste bestelling plaatst aan dewelke deze AV werden gevoegd of als hij deze uitdrukkelijk ondertekent. De AV kunnen op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd door EnergieQ. Deze wijzigingen kunnen enkel gevolgen teweeg brengen voor toekomstige bestellingen. De gewijzigde AV zijn van toepassing op elke commerciële relatie tussen partijen, vanaf de verzending daarvan door EnergieQ volgend op een nieuwe bestelling door de Koper. Wanneer EnergieQ beslist geen beroep te doen op bepaalde clausules uit de AV heeft dit geenszins een afstand van deze clausule of de AV in hun totaliteit tot gevolg. Indien de bestelling van de Koper evenzeer plaatsing van materialen omvat, dan zijn op de aspecten die de aanneming aanbelangt de algemene voorwaarden aannemingswerken van EnergieQ van toepassing. De Opdrachtgever bevestigt een kopie van deze algemene voorwaarden aannemingswerken te hebben ontvangen en bevestigt deze te hebben aanvaard.

2. Bestellingen

Om in rekening te worden genomen door EnergieQ dient elke bestelling te gebeuren via een bestelbon/offerte voorzien door EnergieQ die ondertekend werd door de Koper, tenzij EnergieQ schriftelijk bevestigt dat de bestelling op een andere manier werd aanvaard en aldus geldig is tot stand gekomen. Bij de eerste bestelling dienen daarenboven de huidige AV te worden ondertekend. Deze blijven integraal van toepassing op alle toekomstige bestellingen. De ondertekening van de bestelbon of enige andere vorm van akkoordbevestiging van een offerte uitgaande van EnergieQ waarbij huidige AV werden gevoegd, houdt eveneens de onvoorwaardelijke aanvaarding in van huidige AV. EnergieQ kan slechts geacht worden gebonden te zijn door een bestelling ingeval van schriftelijke orderbevestiging door EnergieQ. EnergieQ is niet gehouden tot aanvaarding van enige bestelling en zij is toegelaten bestellingen te weigeren, bijvoorbeeld als de Koper nog openstaande schulden heeft ten aanzien van EnergieQ. Elke bestelling geplaatst door de Koper maakt een onherroepelijk intentie tot aankoop uit. Eens aanvaard door EnergieQ kan een bestelling niet worden aangepast, noch worden geannuleerd. EnergieQ kan echter schriftelijk en uitdrukkelijk toestaan dat:
* Een wijziging in de bestelling wordt doorgevoerd, waarbij EnergieQ zich evenwel het recht voorbehoudt haar initiële levertermijn uit te stellen als gevolg van de wijziging;
* Een bestelling door de Koper wordt geannuleerd onder betaling van een boete van 20% van de totale prijs van de bestelling ten laste van de Koper, onder voorbehoud van het recht van EnergieQ om een hoger bedrag te vorderen indien de door EnergieQ geleden schade hoger is dan de forfaitaire boete van 20% van de totale prijs.
Een verzoek tot wijziging in de bestelling wordt slechts in overweging genomen wanneer dit schriftelijk aan EnergieQ wordt gemeld op het e-mailadres: info@energieq.be.Door EnergieQ goedgekeurde wijzigingen in de bestelling hebben als gevolg dat de streefdatum vermeld in artikel 3 automatisch wordt verlengd conform de inschatting van eerstgenoemde. Op geen enkele wijze kan EnergieQ aansprakelijk worden gesteld voor vermeende schade wegens verlengingen van de streefdata ten gevolge van wijzigingen in de bestelling verzocht door de Koper. Het behouden van de initiële streefdata bij wijzigingen in de bestelling kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke goedkeuring van EnergieQ en steeds onder voorwaarde dat alle kosten die noodzakelijk zijn om de initiële streefdata alsnog te behalen ten laste van de Koper vallen. Onderhandelingen omtrent wijzigingen in de bestelling kunnen op geen enkele wijze de uitvoering van de initiële koopovereenkomst beïnvloeden. Geen van beide partijen heeft het recht om de uitvoering van de initiële bestelling of daaruit voortkomende verbintenissen (zoals betaling voor geleverde goederen) op te schorten ten gevolge va onderhandelingen omtrent wijzigingen in de bestelling.

3. Levering en risico

De bestelbon en/of orderbevestiging opgesteld door EnergieQ kan een streefdatum voor levering bevatten. Deze streefdatum is louter indicatief en informatief. Het uitstel van streefdatum kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van de Koper, noch kan enig uitstel grond geven tot het annuleren van de bestelling. Het risico voor verlies en schade aan de goederen wordt overgedragen op de Koper vanaf de levering.
De Koper dient voor de levering een ruimte te voorzien die kan fungeren als laadruimte voor een zware werk- en voertuigen. Deze ruimte dient aldus voldoende groot te zijn en over een voldoende stevige ondergrond te beschikken. In geval deze ruimte door de Koper niet wordt voorzien en de levering aldus niet kan plaatsvinden, draagt de Koper alle kosten die hiermee gepaard zijn, zijnde, zonder limitatief te zijn, de vervoerskosten gedragen door EnergieQ en de stockagekosten totdat levering alsnog door de Koper wordt mogelijk gemaakt. Alle schade veroorzaakt door het niet voorhanden zijn van bovenstaand omschreven ruimte, zijn ten laste van de Koper. EnergieQ kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld ingeval van schade aan de ondergrond of andere eigendommen van de Koper ingeval de Koper geen gepaste ruimte heeft voorzien. Het lossen van de goederen gebeurt door de Koper. De Koper is na levering verantwoordelijk voor de stockage van de goederen in een droge omgeving. De Koper is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van het gebrek aan droge stockage of andere schade aangebracht aan de goederen tijdens of na de levering.

4. Niet-conformiteit

Het komt toe aan de Koper om de geleverde goederen te verifiëren en om desgevallend alle noodzakelijke opmerkingen te maken omtrent de goederen conform de voorwaarden zoals hieronder omschreven. Bij gebreke hieraan zullen de goederen worden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd. De opmerkingen omtrent de conformiteit van de goederen of zichtbare gebreken dienen per aangetekende brief aan EnergieQ te worden geformuleerd binnen 48 uur na ontvangst van de goederen, vergezeld van foto’s die de niet-conformiteit of zichtbare gebreken aantonen. Elke doorverkoop of gebruik van de goederen door de Koper ontneemt deze het recht om enige opmerking te formuleren omtrent de conformiteit van de goederen. De garantie dekt geen gebreken of enig verlies van goederen die het gevolg zijn van onzorgvuldige stockage van de goederen door de Koper. De opmerkingen geformuleerd door de Koper laten haar op geen enkele wijze toe haar betalingsverplichtingen met betrekking tot de geleverde goederen niet na te komen. Geen enkele vordering in rechte op basis van niet-conformiteit kan worden ingesteld door de Koper meer dan 1 maand na de levering van de goederen en een vordering in rechte binnen deze vervaltermijn kan slechts voor zover de opmerkingen werden geformuleerd en overgemaakt samen met de foto’s ter bewijs binnen de 48 uur na levering van de goederen. Na het verloop van deze termijn kan de Koper geen enkele non-conformiteit of zichtbaar gebrek ten aanzien van de goederen meer inroepen, noch kan zij enige non-conformiteit of zichtbaar gebrek inroepen om zich te verdedigen ten aanzien van EnergieQ wanneer laatstgenoemde een vordering tot betaling van openstaande schulden instelt.

5. Verborgen gebreken

Onder verborgen gebrek wordt verstaan fabricagefouten die het normaal gebruik van het goed onmogelijk maken en die niet detecteerbaar waren voor de Koper alvorens ingebruikname (“Verborgen gebreken”). EnergieQ vrijwaart de Koper voor Verborgen gebreken, onder de wettelijke bepalingen en onder volgende voorwaarden:
* De garantie geldt enkel op goederen reserveonderdelen die op rechtmatige wijze eigendom zijn geworden van de Koper;
* De garantie geldt enkel voor goederen die enkel door EnergieQ zijn verkocht;
* De garantie beperkt zich tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige onderdelen zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en dit ongeacht de oorzaak;
* De garantie dekt geen gebreken en ontvreemdingen ten gevolge van de stockage bij de Koper;
* De garantie dekt geen abnormaal gebruik van de goederen of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen opgenomen in de handleiding die bij aankoop aan de Koper wordt overhandigd;
* De garantie dekt geen gebreken die het gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud;
* De garantie dekt geen door de Koper gewenst prestatieniveau (bijvoorbeeld qua energieverbruik);
* De garantietermijn is beperkt tot één jaar na ingebruikname. Het komt aan de Koper toe de datum van ingebruikname aan te tonen. Slaagt de Koper er niet in aan te tonen dat de goederen minder dan een jaar in gebruik zijn, dan zullen de goederen worden geacht in gebruik te zijn genomen voor een periode langer dan één jaar;
* Het verborgen gebrek wordt aan EnergieQ ter kennis gebracht mits aangetekende brief binnen 48 uur na kennisname van het verborgen gebrek en dient te worden ondersteund met foto’s die het verborgen gebrek staven. Bij gebreke hiervan komt enige tussenkomst uitgaande van EnergieQ te vervallen.
* In geval van openstaande schulden van de Koper is het aan EnergieQ steeds toegelaten herstellingen in het kader van de garantie op te schorten tot op het moment van de algehele betaling van de schulden.

6. Terugzenden/herstel

Ingeval van een niet-conforme levering, een zichtbaar of verborgen gebrek effectief wordt vastgesteld door EnergieQ en de voorwaarden tot tussenkomst in garantie zijn voldaan:
* Kan de Koper slechts de vervanging vragen van de goederen die niet conform waren en/of van de stukken die noodzakelijk zijn om de gebreken te verhelpen, zonder dat de Koper recht heeft op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
* Kunnen de goederen slechts worden teruggezonden in de mate dat een herstel ter plaatse niet mogelijk is of onredelijk lang zou duren. De kosten voor het terugzenden van het goed of het verzenden van stukken om de gebreken te verhelpen vallen ten laste van EnergieQ, doch geen enkele terugzending van goederen kan worden uitgevoerd door de Koper zonder voorafgaand en schriftelijke akkoord van EnergieQ. Enkel een transporteur gekozen door EnergieQ is toegelaten de terugzending te volbrengen. Bij miskenning van bovenvermelde punten verliest de Koper het recht op garantie.
* Vallen de kosten gepaard gaande met het herstel, zijnde, zonder limitatief te zijn, verblijf- en/of transportkosten van de hersteller, de werkuren van de hersteller, etc… ten laste van de Koper. De garantie slaat enkel op de nieuwe stukken nodig voor herstel. Enkel een hersteller gekozen door EnergieQ is toegelaten het herstel te volbrengen, bij miskenning waarvan de Koper het recht op garantie verliest.

7. Prijs

De prijzen en tarieven van toepassing op de bestelling zijn diegene die gelden op het moment van de plaatsing van de bestelling door de Koper zoals voorzien onder artikel 2. De prijzen en tarieven worden uitsluitend door EnergieQ bepaald. EnergieQ behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijzen te verhogen, ook na de datum van schriftelijke orderbevestiging, in geval van een stijging van de kostprijs van materiaal en arbeid op basis van objectieve elementen (bijvoorbeeld prijsverhoging van één of meer elementen van de productieketen en/of in geval van prijsverhoging van de voor de goederen benodigde (grond-)stoffen). Dergelijke prijsverhoging door EnergieQ zal steeds beperkt zijn tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs en zal slechts betrekking hebben op het aandeel dat het materiaal en de arbeid in de eindprijs vertegenwoordigen. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing van zodra ze worden gecommuniceerd aan de Opdrachtgever. Geen enkel document voorgelegd door de Koper kan enige wijziging van de prijzen of tarieven teweegbrengen. De prijzen worden weergegeven zonder taksen, leveringskosten en verpakkingskosten. Ze worden netto en zonder korting weergegeven en zijn betaalbaar volgens de modaliteiten hierna bepaald. EnergieQ kan bij een offerte een korting toekennen gebaseerd op de totale bestelling. Als de Koper na het plaatsen van de bestelling beslist om een aantal werken of goederen terug te trekken, dan behoudt EnergieQ zich het recht om de korting teniet te doen en de standaardprijs zonder korting alsnog aan te rekenen.
BTW tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

8. Betaling

De betaling van de goederen gebeurt als volgt: 60% bij akkoord/bestelling offerte als voorschot, 40% als eindfactuur. Enkel de effectieve inning van het volledig bedrag van de openstaande sommen zal gelden als volledige betaling. Om tegenstelbaar te zijn aan EnergieQ, dient elk protest van een factuur per aangetekende zending te worden verstuurd aan laatstgenoemde binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Dit protest dient inhoudelijk te worden gemotiveerd om geldig te zijn.
Indien EnergieQ redelijke vermoedens heeft dat de Koper in betalingsmoeilijkheden verkeert, deze geen enkele garantie van solvabiliteit biedt of indien de Koper in het verleden reeds een of meerdere bestellingen niet binnen de voorziene termijn heeft betaald aan EnergieQ of andere verkopers, dan is EnergieQ gerechtigd de aanvaarding of de uitvoering van de bestelling op te schorten tot betaling van een voorschot of het volledig bedrag van een toekomstige factuur. In geval van weigering van de Koper van voormelde voorwaarden opgesteld door EnergieQ zonder dat eerstgenoemde een voldoende solvabiliteitsgarantie biedt, dan is EnergieQ gerechtigd om de verderzetting van geplaatste bestellingen of de levering daarvan weigeren zonder dat de Koper dit kan afdoen als een ongerechtvaardigde weigering tot verkoop of zonder enig recht op schadevergoeding.

9. Laattijdige betaling

Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door de Koper op vervaldag:
* zal van rechtswege en onmiddellijk door de Koper een interest van 12% per jaar verschuldigd zijn tot de datum van algehele betaling.
* is de Koper bij wanbetaling acht kalenderdagen na ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de totale prijs verschuldigd, en dit met een minimum van 250,00 EUR.
* kan EnergieQ haar kosten voor invordering van de openstaande schuld terugvorderen van de Koper.
De hierboven vermelde vergoedingen worden berekend op de prijs inclusief taksen. EnergieQ behoudt zich het recht elke bestelling of de levering van de goederen op te schorten in geval van een onbetaalde bestelling.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, behoudt EnergieQ zich bovendien het recht voor om eventuele prijsstijgingen voor materialen als gevolg daarvan, en dit zelfs indien de factuur daarop betrekking heeft, (alsnog) aan de Opdrachtgever door te rekenen.

10. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van EnergieQ tot volledige betaling van de prijs vermeld op de factuur. Deze bepaling is van toepassing op alle schuldvorderingen die EnergieQ heeft ten aanzien van de Koper en op alle goederen aangekocht bij EnergieQ in het bezit van de Koper. De Koper kan goederen waarvoor de prijs nog niet volledig werd betaald dus niet doorverkopen. Op geen enkel moment mag zij zekerheden vestigen op onbetaalde goederen aangekocht bij EnergieQ. Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan EnergieQ. In geval van wanbetaling is EnergieQ gerechtigd een inventaris op te vragen van alle door haar verkochte producten aan de Koper die haar moet toelaten deze goederen terug te nemen. De Koper engageert zich hiervoor onmiddellijk het nodige te doen en kent EnergieQ het recht toe haar opslagruimten te betreden om de goederen terug te nemen.

11. Aansprakelijkheid

Met uitzondering van de waarborg voor verborgen gebreken, kan de aansprakelijkheid van EnergieQ enkel worden ingeroepen ingeval van bedrog, opzettelijk of grove fout. EnergieQ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. EnergieQ is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden. In elk geval is de aansprakelijkheid van EnergieQ voor schade uit hoofde van de geleverde goederen of van een jegens EnergieQ gepleegde onrechtmatige daad, hoe dan ook beperkt tot de bedragen waarvoor EnergieQ is verzekerd. Elk recht op het instellen van een vordering voor een beweerdelijke aansprakelijkheid in hoofde van EnergieQ vervalt na één jaar vanaf het moment dat de werken voltooid zijn. In geval EnergieQ door derden wordt aangesproken, zal de Koper EnergieQ geheel vrijwaren.

12. Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen elke handeling onafhankelijk van de wil van de partijen die zij redelijkerwijze niet hadden kunnen voorzien noch konden vermijden en de nakoming van de hun contractuele verplichtingen onmogelijk maakt. Worden onder andere gelijkgesteld met situaties van overmacht die EnergieQ niet toelaten haar verplichtingen na te komen: een algemene of gedeeltelijke staking van haar personeel of haar gewoonlijke leveranciers en transporteurs, brand, overstroming, oorlog, technische defecten in de productielijn, epidemieën, wegblokkeringen of versperring of een afsluiting van de stroom of gastoevoer. In dergelijke situaties In dergelijke omstandigheden zal EnergieQ de Koper informeren omtrent de situatie van overmacht en van de onmiddellijke opschorting van de verplichtingen van partijen van rechtswege en zonder recht op schadevergoeding.

13. Ondeelbaarheid

Indien één of meerdere van de clausules uit deze AV nietig worden verklaard, tast deze nietigheid in geen geval de overige bepalingen van de AV, noch de overeenkomst in haar geheel aan.

14. Intellectuele eigendom

Elk technisch document, techniek of goed waarop intellectuele rechten van EnergieQ rusten dienen haar te worden teruggegeven op eerste verzoek en kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EnergieQ EnergieQ worden vervreemd, gekopieerd, aangewend of gecommercialiseerd.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen EnergieQ en de Koper wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten. Elk geschil tussen EnergieQ en de Koper zal exclusief aanhangig gemaakt worden voor de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk.

16. Aanvaarding door de Koper

De Koper bevestigt kennis te hebben genomen van huidige AV en verklaart hiermee uitdrukkelijk in te stemmen. De Koper doet afstand van elk beroep op enig met deze AV tegenstrijdig document waaronder zijn eigen algemene voorwaarden.