1. Algemeen

EnergieQ, met maatschappelijke zetel te 8810 Lichtervelde, Tweelindenstraat 9, afdeling van PVS-Electromatic – ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0704.999.859 (“PVS-Electromatic”), heeft als hoofdactiviteit het plaatsen van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, alles rond groene energie. Zij plaatst op maat-gemaakte producten die beantwoorden aan de eisen van haar professionele opdrachtgevers.

Huidige algemene voorwaarden (hierna “AV”) zijn van toepassing op alle werken uitgevoerd door EnergieQ voor een professionele opdrachtgever (hierna “de Opdrachtgever”). De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

De AV worden gecommuniceerd aan elke Opdrachtgever die een bestelling plaatst. EnergieQ behoudt zich het recht voor af te wijken van huidige AV. Deze afwijking is echter pas geldig als zij schriftelijk wordt vastgelegd en voorafgaand aan de bestelling wordt ondertekend door EnergieQ.

Huidige AV worden beschouwd als aanvaard door de Opdrachtgever wanneer deze een eerste bestelling plaatst aan dewelke deze AV werden gevoegd of als hij deze uitdrukkelijk ondertekent. De AV kunnen op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd door EnergieQ. Deze wijzigingen kunnen enkel gevolgen teweeg brengen voor toekomstige bestellingen. De gewijzigde AV zijn van toepassing op elke commerciële relatie tussen partijen, vanaf de verzending daarvan door EnergieQ volgend op een nieuwe bestelling door de Opdrachtgever.

Wanneer EnergieQ beslist geen beroep te doen op bepaalde clausules uit de AV heeft dit geenszins een afstand van deze clausule of de AV in hun totaliteit tot gevolg.

Indien de bestelling van de Opdrachtgever evenzeer de afzonderlijke aankoop van goederen omvat, die niet door EnergieQ worden geplaatst, dan zijn op de aspecten die de koopovereenkomst aanbelangt de algemene verkoopsvoorwaarden van EnergieQ van toepassing. De Opdrachtgever bevestigt een kopie van deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben ontvangen en bevestigt deze te hebben aanvaard.

 1. Bestellingen

Om in rekening te worden genomen door EnergieQ dient elke bestelling te gebeuren via een bestelbon/offerte voorzien door EnergieQ die ondertekend werd door de Opdrachtgever, tenzij EnergieQ schriftelijk bevestigt dat de bestelling op een andere manier werd aanvaard en aldus geldig is tot stand gekomen. Bij de eerste bestelling dienen daarenboven de huidige AV te worden ondertekend. De ondertekening van de bestelbon of enige andere vorm van akkoordbevestiging van een offerte uitgaande van EnergieQ waarbij huidige AV werden gevoegd, houdt eveneens de onvoorwaardelijke aanvaarding in van huidige AV.

EnergieQ kan slechts geacht worden gebonden te zijn door een bestelling ingeval van een schriftelijke orderbevestiging door laatstgenoemde. EnergieQ is niet gehouden tot aanvaarding van enige bestelling en zij is toegelaten bestellingen te weigeren, bijvoorbeeld als de Opdrachtgever nog openstaande schulden heeft ten aanzien van EnergieQ.

Elke bestelling geplaatst door de Opdrachtgever maakt een onherroepelijke aankoopbelofte uit. Eens aanvaard door EnergieQ kan een bestelling niet worden aangepast, noch worden geannuleerd.

EnergieQ kan echter schriftelijk en uitdrukkelijk toestaan dat:

 • Een wijziging in de bestelling wordt doorgevoerd, waarbij EnergieQ zich evenwel het recht voorbehoudt de streefdatum uit te stellen als gevolg van de wijziging;
 • Een bestelling door de Opdrachtgever wordt geannuleerd onder betaling van een boete van
 • 20% van de totale prijs van de bestelling ten laste van de Opdrachtgever, onder voorbehoud van het recht van EnergieQ om een hoger bedrag te vorderen indien de door EnergieQ geleden schade hoger is dan de forfaitaire boete van 20% van de totale prijs.

Een verzoek tot wijziging in de bestelling of meerwerken wordt slechts in overweging genomen wanneer dit schriftelijk aan EnergieQ wordt gemeld op het e-mailadres: info@energieq.be.

Door EnergieQ goedgekeurde meerwerken of wijzigingen in de bestelling hebben als gevolg dat de streefdatum vermeld in artikel 3 automatisch wordt verlengd conform de inschatting van eerstgenoemde. Op geen enkele wijze kan EnergieQ aansprakelijk worden gesteld voor vermeende schade wegens verlengingen van de streefdata ten gevolge van wijzigingen in de bestelling of meerwerken verzocht door de Opdrachtgever. Het behouden van de initiële streefdata bij meerwerken of wijzigingen in de bestelling kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke goedkeuring van EnergieQ en steeds onder voorwaarde dat alle kosten die noodzakelijk zijn om de initiële streefdata alsnog te behalen ten laste van de Opdrachtgever vallen.

Onderhandelingen omtrent meerwerken of wijzigingen in de bestelling kunnen op geen enkele wijze de uitvoering van de initieel overeengekomen werken beïnvloeden. Geen van beide partijen heeft het recht om de uitvoering van de basiswerken of daaruit voortkomende verbintenissen (zoals betaling voor geleverde werken) op te schorten ten gevolge van onderhandelingen omtrent meerwerken of wijzigingen in de bestelling.

 1. Uitvoerings- en leveringstermijn

Tenzij expliciet anders overeengekomen zijn de in de door EnergieQ in de offerte bepaalde leverings-en uitvoeringstermijnen streefdata die louter indicatief zijn en aldus niet bindend.

De streefdata worden bepaald na het voltooien van de isolatie- en betonwerken op de werf waar de werken plaatsvinden.

Een overschrijding van de streefdata kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding of verbreking van de overeenkomst of annulering van de bestelling.

Het is EnergieQ steeds toegestaan de streefdata zonder voorafgaande ingebrekestelling of recht op schadevergoeding te verlengen indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen voortkomend uit de aannemingsopdracht niet nakomt.

Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, gaat EnergieQ in ieder geval pas over tot bestelling van de materialen bij voldoening van de (voorschot)factuur ten belope van 60% van de overeengekomen prijs, en is zij (ook) desgevallend in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen daarvan op eventueel meegedeelde streefdata.

De Opdrachtgever houdt EnergieQ stipt op de hoogte van de werken op de werf uitgevoerd door derden zodat EnergieQ de streefdata zo nauwgezet mogelijk kan opvolgen. Wanneer de Opdrachtgever zelf, de tussenkomst van derden of overmacht de uitvoering van door de Opdrachtgever bestelde werken vertraagt, dan worden de streefdata zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Opdrachtgever verlengd conform de inschatting van EnergieQ.

 1. Werf

De Opdrachtgever garandeert dat de werf steeds vlot bereikbaar is teneinde EnergieQ toe te laten de werken uit te voeren. De Opdrachtgever moet steeds voldoende ruimte voorzien voor de toegang door zware vervoersmiddelen, de plaatsing van de werktuigen en het materiaal van EnergieQ, in het bijzonder voor de plaatsing van een kraan. De Opdrachtgever voorziet eveneens dat de ondergrond stevig genoeg is om het gewicht van zware voer- en werktuigen zoals kranen te dragen.

In geval voormelde toegang of ruimte door de Opdrachtgever niet wordt voorzien en de uitvoering of levering aldus niet kan plaatsvinden, draagt de Opdrachtgever alle kosten die hiermee gepaard zijn, zijnde, zonder limitatief te zijn, de vervoerskosten gedragen door EnergieQ en de stockagekosten totdat uitvoering alsnog door de Opdrachtgever wordt mogelijk gemaakt. Alle schade veroorzaakt door het niet voorhanden zijn van bovenstaand omschreven ruimte of ondergrond, zijn ten laste van de Opdrachtgever. EnergieQ kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld ingeval van schade aan de ondergrond of andere eigendommen van de Opdrachtgever ingeval de Opdrachtgever geen gepaste ruimte heeft voorzien.

Wanneer blijkt dat de Opdrachtgever hier niet in slaagt en de kraan of andere werktuigen kunnen niet geplaatst worden, dan kan EnergieQ tevens de streefdata verlengen zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voorzien van de nutsvoorzieningen op de betrokken werf zijnde onder meer gas, elektriciteit, water, internet en telefoonaansluiting. De Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de verwerking van het afval op de werf.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voorzien van elektriciteit op de werf bij de aanvang van de werken.

Het lossen van de goederen die worden aangewend op de werf gebeurt door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is na het lossen verantwoordelijk voor de stockage van de goederen in een droge omgeving. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van het gebrek aan droge stockage of andere schade aangebracht aan de goederen tijdens of na de levering.

Indien na een analyse door EnergieQ wordt vastgesteld dat er veiligheidsrisico’s bestaan op de werf, dan zal de Opdrachtgever instaan voor de naar inschatting van EnergieQ noodzakelijke kosten om deze risico’s op te vangen.

 1. Prijs

De prijzen en tarieven van toepassing op de bestelling zijn diegene die gelden op het moment van de plaatsing van de bestelling door de Opdrachtgever zoals voorzien onder artikel 2.

De prijzen en tarieven worden uitsluitend door EnergieQ bepaald. EnergieQ behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijzen te verhogen, ook na de datum van schriftelijke orderbevestiging, in geval van een stijging van de kostprijs van materiaal en arbeid op basis van objectieve elementen (bijvoorbeeld prijsverhoging van één of meer elementen van de productieketen en/of in geval van prijsverhoging van de voor de goederen benodigde (grond-)stoffen). Dergelijke prijsverhoging door EnergieQ zal steeds beperkt zijn tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs en zal slechts betrekking hebben op het aandeel dat het materiaal en de arbeid in de eindprijs vertegenwoordigen. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing van zodra ze worden gecommuniceerd aan de Opdrachtgever.

Geen enkel document voorgelegd door de Opdrachtgever kan enige wijziging van de prijzen of tarieven teweegbrengen. De prijzen worden weergegeven zonder taksen en leveringskosten. Ze worden netto weergegeven en zijn betaalbaar volgens de modaliteiten hierna bepaald.

EnergieQ kan bij een offerte een korting toekennen gebaseerd op de totale bestelling. Als de Opdrachtgever na het plaatsen van de bestelling beslist om een aantal werken of goederen terug te trekken, dan behoudt EnergieQ zich het recht om de korting teniet te doen en de standaardprijs zonder korting alsnog aan te rekenen.

Indien de bestelde werken naar de inschatting van EnergieQ de tussenkomst van een (toren)kraan vereisen, dan worden de kosten daarvoor doorgerekend aan de Opdrachtgever.

Voor werven in Frankrijk is de aanvraag en verkrijging van een keuring van de elektriciteit nooit inbegrepen in de overeengekomen prijs voor de werken. Indien de Opdrachtgever beroep wenst te doen op de diensten van EnergieQ voor de aanvraag van deze keuring, zullen alle kosten hiervoor afzonderlijk en één op één door EnergieQ worden door gefactureerd aan de Opdrachtgever.

BTW tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

 1. Betaling

De facturatie van de werken gebeurt als volgt:

 • 60% van de overeengekomen prijs bij (order)bevestiging van de bestelling als voorschot
 • 40% van de overeengekomen prijs als eindfactuur

EnergieQ behoudt zich het recht voor om onverminderd hetgeen hierboven is bepaald, voor werken met een waarde van minder dan 5000  EUR, 100% van de overeengekomen prijs bij bevestiging van de bestelling te vereisen.

Indien de bestelling evenzeer de afzonderlijke aankoop van goederen omvat die niet door EnergieQ worden geplaatst, worden deze betaald bij levering zoals bepaald in de algemene verkoopsvoorwaarden van EnergieQ.

De Opdrachtgever beschikt over een betalingstermijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur. Er wordt geen korting voor contante betaling toegestaan.

Indien EnergieQ redelijke vermoedens heeft dat de Opdrachtgever in betalingsmoeilijkheden verkeert, deze geen enkele garantie van solvabiliteit biedt of indien de Opdrachtgever in het verleden reeds een of meerdere bestellingen niet binnen de voorziene termijn heeft betaald aan EnergieQ of andere Opdrachtgevers, dan is EnergieQ gerechtigd de aanvaarding of de uitvoering van de bestelling op te schorten tot betaling van een voorschot of het volledig bedrag van een toekomstige factuur.

In geval van weigering van de Opdrachtgever van voormelde voorwaarden opgesteld door EnergieQ zonder dat eerstgenoemde een voldoende solvabiliteitsgarantie biedt, dan is EnergieQ gerechtigd om de verderzetting van geplaatste bestellingen of de uitvoering daarvan weigeren zonder dat de Opdrachtgever dit kan afdoen als een ongerechtvaardigde weigering tot verkoop of zonder enig recht op schadevergoeding.

 1. Laattijdige betaling

Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door de Opdrachtgever op vervaldag van de factuur:

 • zal van rechtswege en onmiddellijk door de Opdrachtgever een interest van 12% per jaar verschuldigd zijn tot de datum van algehele betaling;
 • is de Opdrachtgever bij wanbetaling acht kalenderdagen na ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de totale prijs verschuldigd, en dit met een minimum van 250,00 EUR.
 • kan EnergieQ haar kosten voor invordering van de openstaande schuld terugvorderen van de Opdrachtgever.

De hierboven vermelde vergoedingen worden berekend op de prijs inclusief taksen. EnergieQ behoudt zich het recht elke bestelling of uitvoering op te schorten in geval van een onbetaalde bestelling.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, behoudt EnergieQ zich bovendien het recht  voor om eventuele prijsstijgingen voor materialen als gevolg daarvan, en dit zelfs indien de factuur daarop betrekking heeft, (alsnog) aan de Opdrachtgever door te rekenen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen in het kader van de werken blijven eigendom van EnergieQ tot volledige betaling van de prijs vermeld op de factuur. Deze bepaling is van toepassing op alle schuldvorderingen die EnergieQ heeft ten aanzien van de Opdrachtgever en op alle goederen aangekocht bij EnergieQ in het bezit van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever kan goederen waarvoor de prijs nog niet volledig werd betaald dus niet doorverkopen. Op geen enkel moment mag zij zekerheden vestigen op onbetaalde goederen aangekocht bij EnergieQ. Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan EnergieQ.

In geval van wanbetaling is EnergieQ gerechtigd een inventaris op te vragen van alle door haar verkochte producten aan de Opdrachtgever die haar moet toelaten deze goederen terug te nemen. De Opdrachtgever engageert zich hiervoor onmiddellijk het nodige te doen en kent EnergieQ het recht toe haar opslagruimten te betreden om de goederen terug te nemen.

 1. Aansprakelijkheid en garantie

9.1. Oplevering

Als EnergieQ de werken heeft beëindigd, dan verstuurt zij een kennisgeving daarvan per drager (e-mail, brief of fax) aan de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever kan binnen de drie (3) kalenderdagen na ontvangst van deze kennisgeving opmerkingen formuleren aangaande beweerdelijke zichtbare gebreken of fouten in de uitvoering van de werken. Bij gebrek aan enige opmerking binnen de voorgeschreven termijn worden de werken geacht te zijn aanvaard en kan de Opdrachtgever geen enkele vordering instellen op grond van zichtbare gebreken of fouten in de uitvoering van de werken.

Na deze termijn van drie kalenderdagen vindt de oplevering onherroepelijk plaats en dekt de garantie enkel nog de verborgen gebreken.

Worden toch binnen de vooropgestelde termijn opmerkingen geformuleerd, dan zoeken partijen samen naar een oplossing en stellen zij alles in het werk de oplevering zo snel mogelijk te verkrijgen.

9.2. Werken

Bij de uitvoering van de werken heeft EnergieQ slechts een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. EnergieQ kan slechts in garantie worden opgeroepen door de Opdrachtgever indien deze bewijst dat EnergieQ kennelijk niet gehandeld heeft als een normale professioneel actief in dezelfde sector. In dat geval is de garantie beperkt tot het onderdeel van de werken dat niet naar behoren werd uitgevoerd.

Behoudens in geval van opzettelijke of grove fout door EnergieQ is laatstgenoemde nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste kansen en schade aan derden.

De garantie geldt slechts voor een termijn van één jaar vanaf de oplevering.

In elk geval is elke aansprakelijkheid van EnergieQ voor schade uit hoofde van de werken of van een jegens de Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot de bedragen waarvoor EnergieQ is verzekerd.

9.3. Verborgen gebreken

Onder verborgen gebrek wordt verstaan fabricagefouten die het normaal gebruik van het goed onmogelijk maken en die niet detecteerbaar waren voor de Opdrachtgever alvorens ingebruikname. EnergieQ vrijwaart de Opdrachtgever voor verborgen gebreken, onder toepassing van de wettelijke bepalingen en onder volgende voorwaarden:

 • De garantie geldt enkel op goederen reserveonderdelen die op rechtmatige wijze eigendom zijn geworden van de Opdrachtgever;
 • De garantie geldt enkel voor goederen die enkel door EnergieQ zijn verkocht;
 • De garantie beperkt zich tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige onderdelen zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding en dit ongeacht de oorzaak;
 • De garantie dekt geen gebreken en ontvreemdingen ten gevolge van de stockage bij de Opdrachtgever;
 • De garantie dekt geen abnormaal gebruik van de goederen of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen opgenomen in de handleiding die bij aankoop aan de Opdrachtgever wordt overhandigd;
 • De garantie dekt geen gebreken die het gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud;
 • De garantie dekt geen door de Opdrachtgever gewenst prestatieniveau (bijvoorbeeld qua energieverbruik);
 • De garantietermijn is beperkt tot één jaar na ingebruikname. Het komt aan de Opdrachtgever toe de datum van ingebruikname aan te tonen. Slaagt de Opdrachtgever er niet in aan te tonen dat de goederen minder dan een jaar in gebruik zijn, dan zullen de goederen worden geacht in gebruik te zijn genomen voor een periode langer dan één jaar;
 • Het verborgen gebrek wordt aan EnergieQ ter kennis gebracht mits aangetekende brief binnen 48 uur na kennisname van het verborgen gebrek en dient te worden ondersteund met foto’s die het verborgen gebrek staven. Bij gebreke hiervan komt enige tussenkomst uitgaande van EnergieQ te vervallen.
 • In geval van openstaande schulden van de Opdrachtgever is het aan EnergieQ steeds toegelaten herstellingen in het kader van de garantie te op te schorten tot op het moment van de algehele betaling van de schulden.

In elk geval is elke aansprakelijkheid van EnergieQ voor schade uit hoofde van verborgen gebreken, hoe dan ook beperkt tot de bedragen waarvoor EnergieQ is verzekerd.

 

 

 1. Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen elke handeling onafhankelijk van de wil van de partijen die zij redelijkerwijze niet hadden kunnen voorzien noch konden vermijden en de nakoming van de hun contractuele verplichtingen onmogelijk maakt.

Worden onder andere gelijkgesteld met situaties van overmacht die EnergieQ niet toelaten haar verplichtingen na te komen: een algemene of gedeeltelijke staking van haar personeel of haar gewoonlijke leveranciers en transporteurs, brand, overstroming, oorlog, technische defecten in de productielijn, epidemieën, wegblokkeringen of versperring of een afsluiting van de stroom of gastoevoer.

In dergelijke situaties In dergelijke omstandigheden zal EnergieQ de Opdrachtgever informeren omtrent de situatie van overmacht en van de onmiddellijke opschorting van de verplichtingen van partijen van rechtswege en zonder recht op schadevergoeding.

 1. Ondeelbaarheid

Indien één of meerdere van de clausules uit deze AV nietig worden verklaard, tast deze nietigheid in geen geval de overige bepalingen van de AV, noch de overeenkomst in haar geheel aan.

 1. Intellectuele eigendom

Elk technisch document, techniek of goed waarop intellectuele rechten van EnergieQ rusten dienen haar te worden teruggegeven op eerste verzoek en kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EnergieQ worden vervreemd, gekopieerd, aangewend of gecommercialiseerd.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen EnergieQ en de Opdrachtgever wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil tussen EnergieQ en de Opdrachtgever zal exclusief aanhangig gemaakt worden voor de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk.

 1. Aanvaarding door de Opdrachtgever

De Opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van huidige AV en verklaart hiermee uitdrukkelijk in te stemmen. De Opdrachtgever doet afstand van elk beroep op enig met deze AV tegenstrijdig document waaronder zijn eigen algemene voorwaarden.